• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon zatrudnieniowy

  Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia który ma ustalony profil zgodny z art. 33 ust. 2c, pkt 2 lub w uzasadnonych przypadkach pkt 1, starosta może przyznać bon zatrudnieniowy.

  Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał bon zatrudnieniowy.

  Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

  Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.

  Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

  Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

  Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100% zasiłku.

  Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

  W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

  1. kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
  2. kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło po 12 miesiącach.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

  Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżelizatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

  UWAGA!

  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu.

  Utworzono: 2014-07-10 10:35 | Redagował: Michał Grecki 2014-07-10 10:46
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1965

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl