• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

  Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej:

  Osoba rejestrująca się jest zobowiązana przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty, a w przypadku jego braku: inny dokument tożsamości ze zdjęciem, poświadczenie o zameldowaniu oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu przez urząd miejski z podanym numerem ewidencyjnym PESEL, w przypadku meldunku czasowego wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu czasowym

  • świadectwa ukończenia szkoły, dyplom albo zaświadczenie o ukończonych kursach i szkoleniach,

  • wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, w tym w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy – zaświadczenia o wynagrodzeniu miesięcznym brutto i składkach na ZUS i FP

  • dokument świadczący o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada (w tym decyzja o orzeczonym stopniu niepełnosprawności).   

   

  Dodatkowo, w poszczególnych przypadkach należy przedłożyć również inne dokumenty:

  Osoby, które zlikwidowały działalność gospodarczą przedkładają:

  • wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miasta lub Gminy,

  • zaświadczenie z ZUS-u o okresie podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

  Osoby, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jej nie rozpoczęły przedkładają:

  • decyzję z Urzędu Miasta lub Gminy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zawierającą datę podjęcia działalności gospodarczej.

  Osoby, które zgłosiły do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedkładają:

  • dokument potwierdzający zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej z podaniem okresu jej zawieszenia.

  • zaświadczenie z ZUS-u o okresie podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

  Osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielniach usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni przedkładają:

  • zaświadczenie o okresie trwania umowy członkowskiej,

  • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy za poszczególne miesiące, dni obrachunkowe (roczne lub miesięczne).

  Osoby, które pracowały na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów przedkładają

  • zaświadczenie o okresie trwania umowy,

  • Zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy

  Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą przedkładają:

  • zaświadczenie o osiągniętych dochodach za poszczególne miesiące.

  Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedkładają:

  • świadectwo zwolnienia,

  • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym lub areszcie śledczym z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc wraz z informacją, czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy,

  • świadectwo potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem.

  Osoby, u których ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy( ZUS KRUS ) lub służby, renty szkoleniowej, przedkładają:

  • decyzję o przyznaniu oraz odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty,

  • w przypadku braku decyji zaświadczenie z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty.

  Osoby, które po ustaniu zatrudnienia nabyły prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku chorobowego i je utraciły przedkładają:

  • decyzję o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,

  • zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia wraz z podstawą wymiaru

  Osoby, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia działalności pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy przedkładają:

  • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania zasiłku z podaniem podstawy wymiaru tego zasiłku.

  Osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej przedkładają:

  • książeczkę wojskową.

  • Świadectwo służby

  Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają:

  • dokument U1/formularz E301,

  • zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia (dokument U1/formularz E301 wystawia instytucja właściwa danego państwa).

  Osoby poprzednio nie wymienione, które podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu przedkładają:

  • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

  Osoby które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej gospodarstwa rolnego przedkładają:

  • Zaświadczenie z urzędu gminy (stwierdzające, że jest lub nie jest właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej) - o powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych (dotyczy również współmałżonka)
  • Osoba, która jest współmałżonkiem właściciela gospodarstwa rolnego lub domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy,, przedkłada decyzję KRUS o podleganiu, bądź niepodleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy w takim gospodarstwie oraz akt notarialny potwierdzający nabycie gospodarstwa rolnego i akt małżeński

  Osoby u których ustało prawo do renty rodzinnej przedkładają:

  • Decyzję organu ( ZUS, KRUS ) o przyznaniu prawa do renty rodzinnej;

  • ostatnia decyzję o waloryzacji;

  • decyzja o wstrzymaniu lub utracie prawa do renty rodzinnej;

  • zaświadczenie o okresie pobierania

  W przypadku osoby samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko do 15 lat:

  • dokument potwierdzający w/w fakt (np.  decyzja, orzeczenie sądowe)

  W przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy:

  • decyzja

  W przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowyRejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Monika Redzimska  Specjalista do spraw rejestracji  43 675 17 26  
   Katarzyna Dzierżawska  Specjalista do spraw rejestracji  43 675 17 26  
  Utworzono: 2012-08-02 09:19 | Redagował: Michał Grecki 2014-05-26 13:27
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3182

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl