• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Inne finansowe formy wsparcia

  FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI

  Urząd pracy, na wniosek osoby uprawnionej może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba ta uzasadni celowość udzielenia tej formy pomocy.

  Osoby uprawnione:

  1. bezrobotni,
  2. poszukujący pracy, który:
   • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
   • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   • jest żołnierzem rezerwy,
   • pobiera rentę szkoleniową,
   • pobiera świadczenie szkoleniowe,
   • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  3. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, pod warunkiem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

  W celu uzyskania sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, osoba uprawniona składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku. Wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu (www.puplask.intracom.pl; zakładka: Pliki do pobrania)

  Podstawą sfinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest umowa na finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji zawarta z osobą uprawnioną. Przedmiotowa umowa w szczególności określa:

  1. nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję;
  2. kwotę finansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji;
  3. finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję;
  4. zobowiązanie osoby uprawnionej do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji;
  5. zobowiązanie osoby uprawnionej do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wynikach egzaminu lub o uzyskaniu licencji i do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

  Urząd pracy może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu poniesionych przez osobę uprawnioną kosztów przejazdu na egzamin.

   

  PRZEJAZD NA TARGI PRACY I GIEŁDY PRACY

  Starosta może finansować z Funduszu Pracy koszty zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, skierowanych przez powiatowy urząd pracy do udziału w targach pracy i giełdach pracy jakie są organizowane na terenie innego powiatu przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy.

  Zorganizowany przejazd bezrobotnych i poszukujących pracy na miejsce targów i giełd, o których mowa powyżej, i z powrotem odbywa się z miejsc określonych przez powiatowy urząd pracy.

  Podstawa prawna:
  Art. 48a ust. 1 – 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 10:30 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 12:01
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2604

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl