• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

  Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia w szczególności przez:

  • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (Klub Pracy),
  • uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
  • dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

  Co to jest Klub Pracy?

  Klub Pracy - udziela osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. W czasie zajęć w Klubie Pracy uczestnicy uzyskują wiedzę i zdobywają umiejętności, które pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z ich własną sytuacją zawodową.

  Formy działania Klubu Pracy:

  • szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
  • zajęcia aktywizacyjne,
  • dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

  Szkolenie w ramach Klubu Pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla:

  • osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
  • osób, które utraciły motywację do pozukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
  • osób, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodwej.

  Szkolenie trwa trzy tygodnie: przez dwa tygodnie trwają zajęcia szkoleniowe, a następnie przez tydzień uczestnicy praktycznie stosują nabyte umiejętności.

  Osoby bezrobotne, które w nim uczestniczą mają prawo do stypendium szkoleniowego. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie na podstawie Art. 41 pkt 4b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

  • Zajęcia aktywizacyjne - to realizowane w formie warsztatów krótkie zajęcia dla osób, chcących uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne w aktywnym poszukiwaniu pracy.
  • Informacje - to materiały i źródła, zawierające różnego rodzaju dane przydatne w trakcie poszukiwania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

  Czego możesz się nauczyć w Klubie Pracy?

  • Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy , które nimi rządzą.
  • Dokonasz analizy rynku pracy , na którym poszukujesz pracy dla siebie.
  • Określisz swoją sylwetkę zawodową oraz dokonasz bilansu swoich mocnych i słabych stron.
  • Określisz jak własne kwalifikacje, umiejętności i kompetencje odpowiadają potrzebom rynku pracy.
  • Nabędziesz wiedzę z zakresu technik oraz metod poszukiwania pracy i nauczysz się stosować je w praktyce (pisanie: CV, listu motywacyjnego, własnej oferty pracy, poznasz zasady analizowania ofert pracy).
  • Nabędziesz umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami.
  • Nawiążesz kontakty pomocne przy poszukiwaniu pracy.
  • Uzyskasz wiedzę na temat różnych form zatrudnienia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193)

  MASZ KŁOPOTY I  NIE BARDZO WIESZ JAK ZNALEŹĆ SIĘ NA RYNKU PRACY I  JAK SKUTECZNIE DOTRZEĆ DO PRACODAWCY ZGŁOŚ SIĘ DO KLUBU PRACY !!!

  Jak napisać życiorys?

  Dobrze skonstruowany życiorys powinien odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

  • jakie jest Twoje wykształcenie i czy jest ono zgodne z pożądanym przez pracodawcę,
  • czy zdobywasz nowe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach,
  • jak wygląda przebieg Twojej kariery zawodowej.

  Główne rodzaje życiorysów:

  Chronologiczny – kładzie nacisk na doświadczenia zawodowe. Przebieg pracy zawodowej jest przedstawiony tu w odwróconym porządku chronologicznym : od ostatniego miejsca zatrudnienia do pierwszego. Układ ten jest wyjątkowo korzystny w przypadku ubiegania się o pracę zbieżną z doświadczeniem zdobytym w ostatnich latach pracy, eksponuje zdobyte doświadczenia.

  Funkcjonalny – doświadczenia zawodowe charakteryzuje względny brak chronologii, uwypukla umiejętności i osiągnięcia przydatne na docelowym stanowisku pracy, kładzie nacisk na rodzaj i zakres kwalifikacji, a nie tempo i sprawność ich zdobywania. Polecany osobom, które zajmowały kilka podobnych stanowisk, wykonywały wolny zawód lub miały przerwy w zatrudnieniu.

  Elementy CV

  Dane ogólne:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • telefon,
  • adres e-mail,
  • formalna fotografia.

  Wykształcenie:

  Informacje na temat wykształcenia podajemy w odwrotnej kolejności chronologicznej. Należy podać: datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły i/lub uczelni, wydział, kierunek, specjalizację, otrzymany tytuł zawodowy.

  Doświadczenie zawodowe:

  Kolejno zajmowane stanowiska i kolejne miejsca pracy podajemy w odwrotnym porządku chronologicznym. Podajemy: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko i zakres obowiązków (w punktach).

  Kursy, szkolenia, certyfikaty:

  Należy wymienić te kursy i szkolenia, które są istotne z punktu widzenia pracodawcy i wymagań stanowiska, na które składamy ofertę. Podajemy: datę, czas trwania kursu, jego organizatora i temat. Wymieniamy również zdobyte certyfikaty.

  Znajomość języków obcych:

  Podajemy stopień opanowania języka (w mowie i piśmie). Warto wspomnieć o nauce języka za granicą. Jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające znajomość języka to wymieniamy je.

  Dodatkowe umiejętności:

  • komputer – informacje dotyczące systemów i programów komputerowych, które znamy wraz ze stopniem ich znajomości. Wpisujemy także dane na temat odbytych kursów komputerowych,
  • prawo jazdy – informacje dotyczące faktu posiadania prawa jazdy, jego kategorii i roku wydania,
  • inne informacje – dotyczące obsługi urządzeń biurowych, specjalistycznych maszyn, kasy fiskalnej itp.

  Zainteresowania:

  Wypełnienie tego bloku nie jest obowiązkowe. Stanowi jednak okazję do zaprezentowania siebie, wyróżnienia się spośród wielu innych kandydatów.

  Referencje:

  Jeśli posiadamy referencje z poprzedniego miejsca pracy można o nich wspomnieć w dokumentach aplikacyjnych i zaznaczyć, że są dostępne na życzenie.

  Składane dokumenty powinny zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i opatrzone własnoręcznym podpisem.

  Jak napisać list motywacyjny?

  List motywacyjny jest próbą przekonania potencjalnego pracodawcy, że jesteś idealną osobą do pracy w jego firmie na proponowanym stanowisku. Może on zostać napisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie lub wysłany z własnej inicjatywy do firmy, w której chciałbyś pracować. Ma sprawić że zainteresujesz pracodawcę, który zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

  Właściwa treść listu motywacyjnego powinna składać się z następujących elementów:

  • wyrażenie zainteresowania pracą w danej firmie, jeżeli jest ona znana, z tradycjami warto do tego nawiązać podkreślając satysfakcję z możliwości złożenia oferty w firmie cieszącej się renomą,
  • krótki opis posiadanego wykształcenia, jeśli jest to wykształcenie kierunkowe łatwo wyjaśnić związek między nim, a chęcią objęcia określonego stanowiska, w innym przypadku należy dobrać przekonujące argumenty lub skupić się na umiejętnościach i doświadczeniach zawodowych,
  • krótki opis umiejętności i doświadczeń zawodowych, należy eksponować wiążące się ze specyfiką stanowiska,
  • motywy ubiegania się o pracę w określonej firmie, należy znaleźć przyczyny pozytywne, np. poznanie nowych metod pracy, poszerzenie zakresu odpowiedzialności,
  • w zakończeniu listu motywacyjnego należy zaakcentować chęć osobistego przedstawienia swojej kandydatury, rozmowy o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach.

  List motywacyjny powinien mieć odpowiednią formę i treść:

  forma:

  • jedna strona białego papieru formatu A4,
  • pisany na komputerze lub odręcznie,
  • koniecznie własnoręcznie podpisany,
  • czytelny, przejrzysty, staranny.

  treść:

  • bezpośredni, raczej zachęcający,
  • stanowczy nie przyjmujący proszącego tonu,
  • rzeczowy i grzeczny,
  • profesjonalny – dotyczący tylko kwestii zawodowych,
  • atrakcyjny – zainteresuj czytelnika,
  • zwięzły – nie powtarzaj życiorysu,
  • tworzący pozytywny obraz Twojej osoby.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 10:01 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2673

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl