• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace interwencyjne

  Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę  na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy.

  Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, z częściowym dofinansowaniem (refundacją) pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy. Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, na podstawie ustalonego dla niej profilu pomocy i zgodnie z indywidualnym planem działania.

  Czas trwania:

  • Okres refundacji może trwać do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy przy comiesięcznej refundacji,

  • Okres refundacji może trwać do 12 miesięcy lub do 18 miesięcy przy refundacji kosztów poniesionych co drugi miesiąc,

  • Przy zatrudnieniu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia refundacja może być dokonywana:

   - przez okres do 24 miesięcy przy comiesięcznej refundacji

   - lub przez okres do 4 lat, jeżeli obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia.

  Stosownie do zawartej umowy, pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres:

  • 3 miesięcy - w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy

  • 6 miesięcy - w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

  Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem prac interwencyjnych powinien złożyć wniosek do wybranego powiatowego urzędu pracy.

  Organizując prace interwencyjne, pracodawca otrzyma refundację kosztów (wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) przez okres:

  • do 12 miesięcy; wysokość wcześniej uzgodnionej refundacji nie może przekroczyć kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

  • do 18 miesięcy; wysokość wcześniej uzgodnionej refundacji nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc;

  • do 24 miesięcy, jeżeli osobą skierowaną na prace interwencyjne jest bezrobotny powyżej 50. roku życia;

  • do 4 lat, jeżeli osobą skierowaną na prace interwencyjne jest bezrobotny powyżej 50. roku życia i refundacja jest przyznawana za co drugi miesiąc zatrudnienia.

  Jeżeli w ramach prac interwencyjnych pracodawca zatrudni bezrobotnych powyżej 50. roku życia, którzy:

  • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

  • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

  Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej sześć miesięcy pracodawca będzie zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych sześciu miesięcy i po upływie tego okresu nadal go będzie zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy, powiatowy urząd pracy może przyznać jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

  Uwaga:

  • Nie wywiązanie się z wymaganego warunku zatrudnienia po okresie refundacji lub naruszenie innych warunków umowy, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy wymaganego zatrudnienia po okresie refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

  • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  • W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

  Pomoc udzielona w ramach prac interwencyjnych jest udzielona zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Pracodawca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do wniosku musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu.

   

  Podstawa prawna:
  Art. 51, art. 56, art. 59 i art. 59a – 59c ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2015 r. poz. 149); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Agnieszka Szkudlarek
   Spec. ds. programów  43 675 17 45  
  Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Damian Wojtaszek 2018-04-17 12:56
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3214

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl