• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Przyznanie statusu bezrobotnego

  O status BEZROBOTNEGO może ubiegać się:

  • 1) obywatelem polskim lub,

   2) cudzoziemcem :

   • będącym obywatelem państwa Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej lub państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób.
   • posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej:
   • status uchodźcy,
   • zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
   • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)
   • zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznościami, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
   • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, albo korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   3) cudzoziemcem – członkiem rodziny cudzoziemca zamierzającego wykonywać lub wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obywatela państwa Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej lub państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób

   4) cudzoziemcem – członkiem rodziny obywatela polskiego, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywaja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadał zezwolenie na pobyt czasowy;”

   Możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna jeżeli:

   • posiadasz stałe lub czasowe zameldowanie na terenie: Miasta Łask lub Gminy: Łask, Buczek, Wodzierady, Sędziejowice, Widawa lub
   • nie posiadasz żadnego meldunku* i przebywasz na ww. terenie
   • jesteś osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, lub w połowie tego wymiaru jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną oraz
   • nie uczysz się w szkole, (wyjątkiem jest nauka w szkole dla dorosłych lub przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie niestacjonarnym);
   • ukończyłeś(aś) 18 lat;
   • nie osiągnąłeś(aś) wieku emerytalnego;
   • nie nabyłeś(aś) prawa do:
   • emerytury
   • renty z tytułu niezdolności do pracy,
   • nie nabyłeś(aś) prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
   • renty szkoleniowej,
   • renty socjalnej,
   • renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
   • po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobierasz:
   • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
   • zasiłku przedemerytalnego,
   • świadczenia przedemerytalnego,
   • świadczenia rehabilitacyjnego
   • zasiłku chorobowego,
   • zasiłku macierzyńskiego lub
   • zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
   • nie jesteś właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
   • nie uzyskujesz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej (chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym), lub nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
   • nie złożyłeś(aś) wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
   • zgłosiłeś(aś) do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął albo
   • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
   • nie podlegasz na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
   • nie pobierasz na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków, zasiłku dla opiekuna,
   • nie jesteś osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywasz kary pozbawienia wolności, (z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego);
   • nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, (z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych);
   • nie pobierasz, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
   • nie pobierasz, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
   • świadczenia pielęgnacyjnego lub
   • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
   • nie pobierasz, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
          -  świadczenia pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku  rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa zasiłku dla  bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
   • nie pobierasz po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zmian.).

   * osoba nie posiadająca meldunku stałego w dowodzie w miejscu adresu (brak adresu) lub posiadająca decyzję o wymeldowaniu z meldunku stałego.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Monika Redzimska  Specjalista do spraw rejestracji  43 675 17 26  
   Katarzyna Dzierżawska  Specjalista do spraw rejestracji  43 675 17 26  
  Utworzono: 2012-08-03 10:33 | Redagował: Michał Grecki 2014-05-28 09:02
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3068

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl