• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Przyznanie statusu poszukującego pracy

  Osobą poszukującą pracy może być osoba która:

  1) obywatelem polskim lub

  2) cudzoziemcem:

  • będącym obywatelem państwa Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej lub
  • państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób.
  • posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej:
  • status uchodźcy,
  • zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)
  • zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznościami, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, albo korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczpospolitej Polskiej
  • ubiegającym się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i małżonków, w imieniu których występuje z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680).

  3) cudzoziemcem – członkiem rodziny cudzoziemca zamierzającego wykonywać lub wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obywatela państwa Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej lub państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób.

  4) cudzoziemcem - członkiem rodziny obywatela polskiego,

  Możesz zarejestrować się jako poszukujący pracy jeżeli:

  • poszukujesz zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Osoba poszukująca pracy może być zarejestrowana w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Monika Redzimska  Specjalista do spraw rejestracji  43 675 17 26  
   Katarzyna Dzierżawska  Specjalista do spraw rejestracji  43 675 17 26  
  Utworzono: 2012-08-03 10:33 | Redagował: Michał Grecki 2014-05-28 09:04
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2227

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl