• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną obejmuje osoby, które:

  • na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku podjęły:
   • zatrudnienie lub inną prace zarobkową,
   • staż,
   • przygotowanie zawodowe dorosłych w formie:
   • przyuczenia do pracy dorosłych,
   • praktycznej nauki zawodu dorosłych,
   • szkolenie,
  • osiągają z w/w tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • udokumentują faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną,
  • samotnie wychowują co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia.

  Za osobę samotnie wychowującą dziecko – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się:

  • osobę stanu wolnego, tzn. panna, kawaler, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec,
  • osobę z orzeczoną prawomocnie separacją,
  • osobę, której współmałżonek został pozbawiony prawomocnym wyrokiem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  • osobę, której współmałżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

  Za osobę zależną – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznaje się:

  • osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osoba objęta usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:59
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3003

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl