• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Roboty publiczne

  Roboty Publiczne -Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. 

  Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych może otrzymać każda osoba bezrobotna, na podstawie ustalonego profilu pomocy i zgodnie z indywidualnym planem działania.

  Roboty publiczne mogą być organizowane przez:

  • powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy), 
  • gminy, 
  • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, 
  • spółki wodne i ich związki. 

  Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.
  Okres zatrudnienia w ramach robót publicznych może wynosić do 6 lub do 12 miesięcy.
  Powiatowy urząd pracy może dokonywać zwrotu (w wysokości uprzednio uzgodnionej) poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych.


  Pracodawca, który w ramach robót publicznych zatrudniał skierowanych bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich:

  1. wynagrodzenia, 
  2. nagrody, 
  3. składki na ubezpieczenia społeczne.

  Refundacja może być wypłacana organizatorowi robót publicznych:

  • przez okres do 6 miesięcy za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych;  wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty obliczanej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczeniowego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 57 ust. 1); 
  • przez okres do 12 miesięcy za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia (art., 57 ust. 2); 
  • przez okres do 6 miesięcy za zatrudnienie bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz rganizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej; wysokość tej refundacji nie może przekraczać kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczeniowego miesiąca) łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

  Pomoc udzielona w ramach prac interwencyjnych jest udzielona zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
  Pracodawca - beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do wniosku musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu.

  Naruszenie warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres trwania robót publicznych powoduje obowiązek zwrotu uzyskanych refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

   

  Podstawa prawna:
  Art. 57 Ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2015 r. poz. 149); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864)

   

  Uwaga !!!
  Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Łask środków finansowych z Funduszu Pracy.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Agnieszka Szkudlarek  Spec. ds. programów  43 675 17 45  
  Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Damian Wojtaszek 2018-04-17 12:56
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2584

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl