• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej

  Absolwent CIS - to absolwent centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 256, poz. 43 z późn. zm.);

  Absolwent KIS - to absolwent klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

  Bezrobotny - oznacza to osobę , o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS z Funduszu Pracy dofinansowanie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

  Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie.

  Warunki i tryb rozpatrywania wniosku o dofinansowanie:

  Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS:

  • nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • złożył oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
  • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie był karani za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zwieszania;
  • nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • do wniosku o dofinansowanie złożył zaświadczenia lub oświadczenia i informacje związane z pomocą de minimis;
  • złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie;
  • wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

  Dodatkowo wniosek o dofinansowanie złożony przez bezrobotnego może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny:

  w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:

  • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie.

  Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc deminimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasad de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

   

  Umowa o dofinansowanie:

  Podstawą przyznania dofinansowania jest umowa zawarta na piśmie pomiędzy starostą i bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS.

  Na podstawie umowy o dofinansowanie bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązani są w szczególności do:

  • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;
  • wydatkowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymanego dofinansowania;
  • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy
  • dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji określonej we wniosku dofinansowanie, w terminie 45 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
  • zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w przypadku:
   • wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
   • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
   • podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
   • złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji dołączonych do wniosku o dofinansowanie,
   • naruszenia innych warunków umowy.
  • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie:
   • nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;
   • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zawrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

  Termin, o którym mowa w pkt 3, starosta może przedłużyć w przypadku, gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS. Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS podlegają zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

  Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS otrzymanego dofinansowania może być:

  • poręczenie,
  • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
  • gwarancja bankowa,
  • zastaw na prawach lub rzeczach,
  • blokada rachunku bankowego, albo
  • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

  Szczegółowe warunki dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej uregulowane są w Regulaminie przyznawania bezrobotnym absolwentom centrum integracji społecznej, absolwentom klubu integracji społecznej środków na podjęcie działalności gospodarczej.

  Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 26.04.2012 r., poz. 457)
  • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)
  • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6)

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Justyna Tomczak  Pośrednik Pracy I Stopnia  43 675 17 37  
  Utworzono: 2012-08-02 10:15 | Redagował: Michał Grecki 2014-05-23 09:27
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4728

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl