• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Staże

   STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

  Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

  Organizatorem stażu może być:

  - pracodawca,

  - rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub prowadząca dział specjalnej produkcji rolnej,

  - organizacje pozarządowe,

  - przedsiębiorca nie zatrudniający pracownika.

  UWAGA !!!
  To organizator, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ściągnąć ze strony internetowej (na końcu podstrony);

  Organizator może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

  Do odbywania stażu mogą być skierowane osoby bezrobotne spełniające warunki art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy  lub od 3 do 12 miesięcy dla osób, które nie ukończyły  30 roku życia

  Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między organizatorem a urzędem pracy, wg. programu określonego w umowie.

  Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium w wysokości zgodnej z obowiązującymi stawkami i wskaźnikami.

  Kiedy staż może zostać przerwany:

  • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż;
  • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora warunków stażu, po wysłuchaniu organizatora;
  • PUP na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
   • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
   • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
   • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

  Organizator stażu:

  • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
  • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
  • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
  • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
  • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
  • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
  • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
  • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

  Szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają organizatorzy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej stałe miejsce pracy.

  Uwaga !!!
  Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Łask środków finansowych z Funduszu Pracy.

  Podstawa prawna:

  USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z póź. zm.

  ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r.   w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych – Dz. U. Nr 142, poz. 1160

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

   Monika Stelmaszewska

   Katarzyna Heinke

   Referent

   Referent

   43 675 17 35

   43 675 17 35

   
  Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Damian Wojtaszek 2018-04-17 12:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 19119

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl