• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

  Na wniosek bezrobotnego Powiatowy Urząd Pracy w Łasku może sfinansować ze środków Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do 100%, jednak nie więcej niż 300% przecietnego wynagrodzenia. Prawa i obowiązki stron określa umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych. Bezrobotnemu, który uzyskał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

  W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania nie zawiesza się finansownia tych studiow do planowanego terminu ich ukończenia.

  Osoba, z którą została zawarta umowa o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych jest obowiązana do zwrotu poniesionych kosztów jeśli nie ukończy lub przerwie studia podyplomowe z własnej winy.

   


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         


  Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 12:00
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2277

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl