• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Utrata statusu bezrobotnego

  Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

  1. nie spełnia warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy ;

  2. nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zameldowania/pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania/pobytu.

  3. otrzyma pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzyma pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w    art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności”,

  4. otrzyma jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;

  5. nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres
  a) 120 dni w przypadku pierwszego nie wyrażenia zgody,
  b) 180 dni w przypadku drugiego nie wyrażenia zgody,
  c) 270 dni w przypadku trzecigo i każdego kolejnego nie wyrażenia zgody;

  6. rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;

  7. odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

  a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

  b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

  c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

  8. odmówi bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
  a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

  9. nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia w PUP odpowiednio na okres:

  a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,

  b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,

  c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa;

  10. złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;

  11. z własnej winy przerwie szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia ich przerwania na okres
  a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
  b) 180 dni w przypadku drugiego przerwania
  c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania

  12. po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

  a) 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia,
  b) 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia
  c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia

  13. pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

  14. nie przedstawi zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, na druku ZUS ZLA, o którym mowa w art. 80 ust. 2;

  15. z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych i nieprzystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

  16. z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
  a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
  b) 180 dni w przypadku drugiego przerwania
  c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania

  Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

  Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego, bezrobotnego który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia następnego po dniu otrzymania tych środków.

  W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust 3 pkt 2 lit. a - c, decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę prawa do tego zasiłku.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Monika Redzimska  Specjalista do spraw rejestracji  43 675 17 26  
   Katarzyna Dzierżawska  Specjalista do spraw rejestracji  43 675 17 26  
  Utworzono: 2012-08-03 10:34 | Redagował: Michał Grecki 2014-05-28 09:04
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2281

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl