• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Utrata statusu poszukującego pracy

  Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje, gdy osoba:

  • nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy na okres 120 dni,
  • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia niestawiennictwa na okres 120 dni,
  • nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia na okres 120 dni,
  • złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od następnego dnia po dniu rezygnacji na okres 120 dni,
  • z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu na okres 6 miesięcy.

  W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do jego nabycia.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Monika Redzimska  Specjalista do spraw rejestracji  43 675 17 26  
   Katarzyna Dzierżawska  Specjalista do spraw rejestracji  43 675 17 26  

   

  Utworzono: 2012-08-03 10:34 | Redagował: Michał Grecki 2014-05-28 09:05
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2356

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl