• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program Aktywizacja i Integracja

  PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

   

  Na podstawie art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z poźn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Łasku samodzielnie lub we współpracy
  z ośrodkiem pomocy społecznej może podjąć działania w zakresie aktywizacji zawodowej
  i integracji społecznej bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).


  Działania w zakresie aktywizacji zawodowej
  bezrobotnych są realizowane przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych.

  Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.

   

  Cel Programu Aktywizacja i Integracja

  Głównym celem programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy III.

   Program Aktywizacja i Integracja stwarza dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania na bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy.

  Uczestnicy Programu Aktywizacja i Integracja

  Do udziału w w/w programie mogą być kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III oraz korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

  Okres realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

  Program Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.
  Po zakończeniu realizacji PAI powiatowy urząd pracy może:

  1)      podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w PAI, jednak nie dłużej niż łącznie na okres 6 miesięcy albo

  2)      skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do:

  - zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub
  - podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych, albo

  3)      ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.

   

  Rozpoczęcie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja musi zostać poprzedzone wydaniem przez powiatową radę rynku pracy opinii o celowości realizacji tego programu, w szczególności w zakresie zastosowanych kryteriów doboru bezrobotnych i zakładanych efektów jego realizacji.

  Utworzono: 2014-11-05 11:03 | Redagował: Michał Grecki 2014-11-05 15:02
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3018

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl