• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy

  W przypadku chęci zatrudnienia osoby bezrobotnej Urząd Pracy w Łasku może sfinansować takiej osobie szkolenie w trybie indywidualnym w celu podniesienia jej kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie zatrudnienia, o ile jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia, a wskazany kandydat spełnia jeden z poniższych kryteriów:

  • nie posiada kwalifikacji zawodowych;
  • występuje konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
  • utracił zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
  • nie posiada umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

  Instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.

  Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

  Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące;

  W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie na szkolenie jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który ma być uzyskany w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach skierowanie na szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowe z Funduszu Pracy.

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r . Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       +48 16 632 08 51 wew. 265  
         
  Utworzono: 2012-08-02 08:58 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:41
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2059

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl