• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Fundusz szkoleniowy

  Pracodawca, w ramach posiadanych środków może tworzyć zakładowy fundusz szkoleniowy. Fundusz ten przeznaczony jest na finansowanie i współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

  1. Powiatowy Urząd Pracy ma możliwość refundacji pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, na warunkach określonych w umowie kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy w wysokości do 50%, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę. W przypadku gdy objęte tą formą wsparcia są osoby w wieku 45 lat i powyżej istnieje możliwość refundacji kosztów szkolenia w wysokości do 80% nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę. Ponadto pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy i korzysta z refundacji części kosztów szkolenia ze środków Funduszu Pracy jest obowiązany do udostępnienia staroście, na jego żądanie, dokumentu potwierdzającego istnienie funduszu szkoleniowego, list imiennych osób kierowanych na szkolenia współfinansowane ze środków Funduszu Pracy oraz dokumentów potwierdzających poniesione koszty szkolenia.
  2. Jeżeli pracodawca skieruje swojego pracownika na trwające co najmniej 22 dni robocze szkolenie w wymiarze równym czasowi pracy skierowanego pracownika i udzieli mu na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego oraz na okres szkolenia tego pracownika zatrudni osobę bezrobotną skierowaną przez urząd, to jest możliwość refundacji z Funduszu Pracy:
   • kosztów szkolenia pracownika do kwoty 80% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia na jednego pracownika,
   • wynagrodzenia osoby skierowanej przez urząd, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tego, wynagrodzenia, w wysokości do 40% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia za każdą skierowaną osobę bezrobotną.

  Uwaga !!!
  Forma wsparcia wymieniona w pkt 2 dotyczy również pracodawców, którzy nie utworzyli funduszu szkoleniowego.

  Podstawa prawna:

  Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 08:52 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:41
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2202

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl