• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace interwencyjne

  Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

  Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

  Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnie sytuacji na rynku pracy, do których zalicza się:

  • bezrobotnych do 25 roku życia,
  • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawu o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotnych samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotnych niepełnosprawni.

  Ww. osoby muszą równocześnie należeć do jednej z poniższych grup:

  1. GRUPA I - Osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji, to osoby:
   • widniejące w ewidencji osób bezrobotnych przez minimum 6 miesięcy,
   • nie posiadające wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego,
   • w wieku ponad 50 lat,
   • dorosłe mieszkające samotnie, mające na utrzymaniu co najmniej jedną osobę,
   • pracujące w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należące do tej grupy stanowiącej mniejszość,
   • będące członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, które w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia muszą poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.
  2. GRUPA II - Osoby w bardzo niekorzystnej sytuacji, to osoby:
   • które są bezrobotne przez co najmniej 24 miesiące.

  Warunki, które musi spełnić pracodawca:

  Pracodawca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

  O współpracę w ramach aktywizacji osób bezrobotnych może ubiegać się tylko pracodawca, który:

  • nie posiada zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US);
  • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3 oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);
  • nie otrzymał pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 5 z 2009 r., poz.25) która w jednym roku przekroczyła 5 mln euro.

  Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

  • partiami lub organizacjami politycznymi;
  • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;
  • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;
  • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
  • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
  • kościołami lub związkami wyznaniowymi; z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz 873, z późn. zm. 2);
  • przedstawicielstwami państw obcych.

  Warunki refundacji:

  • pracodawca otrzymuje przez okres trwania prac interwencyjnych 6 miesięcy, zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych w wysokości nie przekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
  • pracodawca otrzymuje przez okres trwania prac interwencyjnych 2 lat, zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat w wysokości zależnej od:

  Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:

  • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
  • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

  Refundacja dokonywana jest co miesiąc na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia oraz opłacenia składek ZUS jak również listy obecności w pracy skierowanych bezrobotnych

  Pomoc Publiczna:

  Beneficjantem pomocy publicznej jest podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno –prawną.

  Prace interwencyjne stanowią pomoc publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji i jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto:

  • ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy;
  • liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji - w porównaniu ze średnią z ostatnich miesięcy.

  Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników nie może przekroczyć do 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

  Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 5, poz. 25)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:41
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2619

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl