• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia

  Refundacja kosztów za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia

  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia może być przyznana pracodawcy lub przedsiębiorcy, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie dokonano zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia przysługuje przez okres 12 miesięcy.

  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

  Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy po upływie okresu przysługiwania refundacji przez okres 12 miesięcy.

  Zwrot otrzymanych środków

  Pracodawca lub przedsiębiorca  obowiązany jest  do zwrotu otrzymanych środków w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, w sytuacji:

  • nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w okresie przysługiwania refundacji wynagrodzenia,
  • niewywiązania się z warunku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres dalszego zatrudnienia następującego po okresie refundacji wynagrodzenia,
  • odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

  Pracodawca lub przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu przyznanej refundacji wynagrodzenia w sytuacji, gdy:

  1. zatrudni innego bezrobotnego na stanowisko pracy, które zostało zwolnione w wyniku:
   • rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
   • wygaśnięcia zawartej umowy o pracę,
   • rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy ze skierowanym bezrobotnym.
  2. brak jest możliwości skierowania do pracodawcy odpowiedniego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, posiadającego kwalifikacje i wymagania, określone przez pracodawcę we wniosku o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia jest udzielana zgodnie
  z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  Koszty wynikające z zawartych umów finansowane są w ramach Funduszu Pracy
  w latach 2016 – 2018.

   

  Podstawa prawna:

  Art. 150f i art. 150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia [ 7 ]
  ikona DOC załącznik do umowy - wniosek o refundację dla umów podpisanych w 2016 roku 24-01-17 08:52 34.5KB pobierz
  ikona PDF Zasady przyznawania refundacji 16-01-17 07:53 164.55KB pobierz
  ikona DOC załącznik do umowy - wniosek o refundację 16-01-17 07:53 39KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o przyznanie refundacji części kosztów za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r. ż. 16-01-17 07:53 101.5KB pobierz
  ikona DOC Potwierdzenie zatrudnienia 16-01-17 07:52 31.5KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis 16-01-17 07:52 33.5KB pobierz
  ikona XLSX formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-rozporządzenie KE nr 1407 16-01-17 07:52 77.81KB pobierz
  Utworzono: 2016-01-08 13:21 | Redagował: Michał Grecki 2016-01-08 13:21
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1697

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl