• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

  Kryteria i zasady w sprawie dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

  Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu dalej "podmiotem", producentowi rolnemu, o któym mowa w art. 46 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), zwanym dalej odpowiednio "przedszkolem"  i " szkołą" koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości ustalonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

  Środki przyznaje z upoważnienia Starosty – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku.

  Wyposażeniu lub doposażeniu stanowiska pracy – oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

  Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację zawierający:

  1. Oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego
  2. Liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
  3. Kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;
  4. Wnioskowaną kwotę refundacji ;
  5. Szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewniania zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
  6. Rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego;
  7. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy;
  8. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
  9. Podpis podmiotu, producenta rolnego, niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy.

  Do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła dołącza oświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U z 2012r. , poz. 457)

  Podstawa prawna:

  Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Justyna Tomczak  Pośrednik Pracy  tel. (043) 675-17-37  
         
  Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Damian Wojtaszek 2018-04-17 12:32
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2682

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl