• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

  Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ze środków PFRON może zostać przyznany pracodawcy jeżeli:

  1. Zobowiązał się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy,
  2. Złożył wniosek o przyznanie refundacji.

  Pracodawca składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

  Refundacja obejmuje:

  1. Udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
  2. Kwotę niepodlegającego odliczeniu:
   a) podatku od towarów i usług,
   b) podatku akcyzowego, związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 1.

  Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

  1. Potrzeby lokalnego rynku pracy,
  2. Liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
  3. Koszty wyposażenia stanowiska pracy,
  4. Wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,
  5. Wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

  Pracodawca zobowiązany jest do:

  1. Poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
  2. Udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,
  3. Umożliwienia co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie obowiązywania umowy,
  4. Informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
  5. Rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,
  6. Zwrotu:
   - otrzymanej refundacji oraz
   - odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,
  7. Zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji.

  Przyznanie zwrotu jest dokonywane na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy, w formie pisemnej, a każda zmiana dokonywana na wniosek każdej ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  Umowa wygasa w przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  Refundację przekazuje odpowiednio starosta na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

  Pracodawca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres 10 lat od dnia przyznania pomoc.

  Podstawa prawna:

  • Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaż enia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 62 poz. 317).

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 09:17 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:42
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1909

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl