• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Powiatowa Rada Rynku Pracy

  Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. :

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powicie,
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia , szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
  • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań,
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
  • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
  • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
   a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
   b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
   c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć

  • opiniowanie proponowanych zmian realizacji programu specjalnego

  • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:
   a) kryteria doboru bezrobotnych,
   b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

   

  Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu :

  • terenowe struktury każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
  • społeczno- zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
  • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

  Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata

  Podstawa prawna

  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn zmn. ) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy ( Dz.U. z 2014r., poz. 630).

  Utworzono: 2012-08-02 09:40 | Redagował: Michał Grecki 2014-11-27 07:52
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2915

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl